Vedtægter

DETF tilbyder både intern og extern undervisning
Download vedtægter herunder:

DETF’s vedtægter – læs her.

1. NAVN og FORMÅL

1.1 Navn                                                                                           

Dansk El-tavle Forening, – i det følgende benævnt som: DETF

1.2 Formål

”Det er  Dansk El-tavle Forening/ DETFs formål, at arbejde for et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau af eltavler.

Vi arbejder for til stadighed at tilbyde et højt niveau af uddannelse for foreningens medlemmer, ligesom foreningen stiller en platform til rådighed til at udvikle brancherelationer i medlemskredsen, samt at være branchens kontaktled til myndigheder, råd og udvalg, så man til stadighed kan være med til at præge udviklingen.”

DETF vil også arbejde for at skabe et godt fagligt og socialt samvær i medlemskredsen.

Dansk El-Tavle Forening overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til – konkurrencelovgivningen. 

  

2. medlemmer / deltagelse

 • Medlemmer

DETF består af 2 medlemsgrupper: ”Primære medlemmer” og ”Associerede medlemmer”.

2.1.1 Primære medlemmer 

 • Virksomheder hvis hovedformål er at producerer eltavler i Danmark, eller primært sælger eltavler til det danske tavlemarked, til anvendelse uden for egen virksomhed/koncern eller eget produkt.
 • Tavle-systemdele fabrikanter: Virksomheder som beskæftiger sig med fabrikation af tavle-systemdele, og som udgør en betydende andel af det danske tavlesystem marked.

2.1.2 Associerede medlemmer

 • Myndigheder: Myndigheder, instanser, råd m. fl., som har interesse eller betydning for den danske el-tavle branche.
 • Leverandører: Leverandører og importører af el-komponenter og udstyr til el-tavle branchen.
 • Rådgivende ingeniører, institutioner/uddannelsessteder: Virksomheder, institutioner/uddannelsessteder med betydende andel inden for el-segmentet på det danske marked.

2.2 Optagelse

Virksomheder som opfylder ovenstående optagelseskriterier kan søge om optagelse eller blive foreslået eller opfordret hertil af nuværende medlemmer.

Endelig optagelse kan først finde sted efter bestyrelsesgodkendelse.

2.3 Kontingent

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent for deltagelse i DETF. Kontingentet anvendes til dækning af foreningens udgifter til drift, sekretariat, arrangementer/møder, markedsføring etc.

Kontingentet foreslås af bestyrelsen, og godkendes på den årlige generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Medlemmer inden for kategorien ”Myndigheder” deltager gratis.

2.4 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. 

2.5 Eksklusion

Eksklusion kan efter indstilling til bestyrelsen, kun foretages af en enig bestyrelse. Bestyrelsen skal dog tilgodese eventuelle habilitetsproblemer blandt medlemmerne.

Eksklusion sker med øjeblikkelig virkning, og der sker ingen tilbagebetaling af kontingent, hverken hel eller delvis. Sekretæren meddeler efterfølgende beslutningen skriftligt til det ekskluderede medlem.

Som eksklusionsgrund anses bl.a.:

 • At et medlem ikke længere skønnes at opfylde optagelseskriterierne.
 • Manglende rettidigt kontingent betaling.
 • Handlinger eller adfærd som er i modstrid med DETFs formål og/eller almindelig god skik, etik og omdømme.

Bestyrelsen er herudover berettiget til at ekskludere et medlem på grund af en kontingentrestance med øjeblikkelig virkning, såfremt dette efter påkrav ikke indbetaler indenfor 1 uge.

Medlemmer der ekskluderes grundet restance kan ikke genoptages før alle skyldige beløb er betalt, og den almindelige optagelsesprocedure har været gennemført.

3. møder / aktiviteter

3.1 Medlemsmøder

DETF afholder medlemsmøder 2 gange årligt, – et forårsmøde og et efterårsmøde. Ekstraordinære møder kan fastsættes af bestyrelsen efter behov/ønske fra medlemmerne.

Mødeindkaldelser/agenda udsendes af sekretæren senest 4 uger før mødet.

3.1.1 Forårsmødet

 • Forårsmødet afholdes normalvis i april måned
 • Mødet omhandler hovedsageligt emner af merkantil art samt den årlige generalforsamling for foreningen.
 • Der er mødepligt, og hvert medlem kan højst deltage med to personer. Evt. afbud meddeles til sekretæren senest 1 uge før mødet.

3.1.2 Efterårsmødet

 • Efterårsmødet afholdes normalvis i oktober måned

Mødet omhandler hovedsageligt emner af teknisk og lovmæssig/normer/bestemmelser karakter, som kan have almen interesse for medlemmerne.

 • Der er mødepligt, og hvert medlem kan højst deltage med to personer. Evt. afbud meddeles til sekretæren senest 1 uge før mødet.
 • Efterårsmødet kan udvides til at være et ”åbent” møde / konference, omhandlende relevante emner for branchen, hvor indbudte gæster kan deltage. Alle indbydelser koordineres med og udsendes af bestyrelsen. 

Der udarbejdes for hvert møde et referat, som senest 2 uger efter mødet udsendes til alle foreningens medlemmer. Referenten er foreningens sekretær. 

3.2 Aktiviteter

Ud over medlemsmøderne kan DETF afholde forskellige aktiviteter, som har interesse for medlemmerne og som opfylder foreningens formålsparagraf. Typiske eksempler herpå er:

 • Deltagelse i udvalg, råd, brancheforeninger/organisationer m.m..
 • Konferencer/seminarer til fremme/højnelse af dansk el-tavle kvalitet.
 • Udsende materiale / informere om nyheder inden for fagområdet.
 • Ekskursioner / studieture (normalvis forbeholdt primære medlemmer).
 • Imageskabende aktiviteter for foreningen og dens medlemmer (såsom: Egen homepage / branche portal, messedeltagelse o. lign.).

 

 4. bestyrelse

 

DETFs aktiviteter og overordnet drift koordineres af en bestyrelse på 7 medlemmer: Formand, næstformand og 5 menige medlemmer. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Den daglige drift forestås af en (deltids-) ansat / aflønnet direktør, som også udgør sekretær/kasserer funktionen. Direktørens udvælgelse og ansættelsesforhold fastlægges af bestyrelsen. Direktøren deltager normalvis i bestyrelsesmøderne som referent, men har ingen stemmeret.

4.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling (forårsmødet), fordelt med 5 valgt af og fra de primære medlemmer og 2 valgt af og fra de associerede medlemmer. 

Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning på de opstillede. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan kun stemmes på de opstillede fra den medlemsgruppe man selv tilhører. Stemmeberettiget er kun medlemmer der tilhører primære- og associerede medlemmer. Hvis der ikke er nok frivillige opstillede, kan den siddende bestyrelse udpege medlemmer efter tur til opstilling.

Valgperioden er 2 år.

2 primære medlemmer og 1 associeret bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

3 primære medlemmer og 1 associeret bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv, med formand og næstformand udpeges blandt de primære medlemmer.

4.2 Valg af suppleant / revisor  

Herudover vælges der ligeledes på generalforsamlingen to suppleanter, en fra hver af medlemsgrupperne, samt en revisor. Revisoren kan enten findes blandt medlemmer eller funktionen kan købes eksternt.

4.3 Tegningsret og hæftelse  

Foreningen tegnes af bestyrelsesformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

 5. generalforsamling

 

DETFs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med forårsmødet. 

Indkaldelse udsendes af bestyrelsen (sekretæren) seneste 4 uger før (sammen med den almindelige mødeindkaldelse), vedlagt regnskab/årsrapport og budget for næste regnskabsår (1. jan. til 31. dec.).

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det næste år, herunder kontingent størrelse.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter og revisor.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt. 

Dirigenten vælges ved simpelt (håndsoprækning) stemmeflertal. Dirigenten leder generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultat.

Referent er fast udpeget til at være sekretæren. 

Indkomne forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan på generalforsamlingen kun stemmes om forslag som er indkommet rettidigt og optaget i dagsordenen. 

Stemmeafgivelsen sker normalvis skriftligt, medmindre forsamlingen er enige om at vedtage anden afstemningsform i de enkelte sager.

Vedtagelse af de indkomne forslag kræver et flertal blandt de fremmødte medlemmer.

6. Vedtægtsændringer og ophævelse

 

Ændringer i vedtægterne samt evt. ophævelse af DETF kan kun foretages på generalforsamling og ved mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer herfor.

Således vedtaget på generalforsamling den 21. april 2022.